Vedtekter for Kjeungen Kystlag
Paragraf 1. Navn
Kystlagets navn er Kjeungen kystlag. Lagets arbeidsområde er 
kommunene Bjugn og Ørland. Kystlaget er et frittstående lokallag under 
Trøndelag Fylkeskystlag og Forbundet Kysten. Det er forbudt for andre å 
bruke Kjeungen kystlags navn og/eller logo.


Paragraf 2. Formål
Å ta vare på og utbre kjennskapen til eldre og nyere kystkultur i samarbeid 
med andre kulturverninteresser.
Arrangere og avholde kystkulturarrangementer og seilaser.
Støtte planer om etablering av et samlingssted for kystens tradisjonelle 
farkoster.
Støtte opp om andre kystkulturprosjekter.


Paragraf 3. Medlemskap
Alle som er interessert i å støtte arbeidet med å ivareta den lokale 
kulturtradisjonen kan bli medlemmer av Kjeungen kystlag. De som tegner 
medlemskap i Kjeungen kystlag blir også medlemmer i Trøndelag 
Fylkeskystlag og Forbundet Kysten.

Paragraf 4. Årsmøtet
Årsmøtet er kystlagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal avvikles hvert år 
innen utgangen av mars, og med to ukers varsel. Innkallingen vedlegges 
saksliste og følgende saksdokumenter:
- Styrets beretning og regnskap for perioden 1/1 - 31/12
- Beretning og regnskap for undergrupper
- Forslag til nytt budsjett, arbeidsplaner og kontingent
Årsmøtet skal behandle:
- Godkjenning av innkalling og saksliste
- Valg av ordstyrer, protokollfører og to protokollunderskrivere
- Styrets og undergruppenes beretning og regnskap
- Forslag til ny arbeidsplan og budsjett
- Kontingent
- Innkomne forslag
- Valg av nytt styre og to varamedlemmer til styret
- Valg av medlemmer til valgkomite
- Valg av representant og vararepresentant til styret i Trøndelag 
Fylkeskystlag
- Valg av representanter til styret i Stiftelsen Frohavet, Lysøysund 
Kystkultursenter
- Valg av revisor og vararevisor
Forslag til årsmøtesaker må være styret i hende senest fire uker før 
årsmøtet.
Benkeforslag kan behandles dersom 2/3 av årsmøtet vedtar det.
Forslag om vedtektsendringer/oppløsning kan ikke tas opp som 
benkeforslag.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det fremmøtte antall medlemmer.


Paragraf 5. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når et flertall av styrets medlemmer 
eller 1/4 av kystlagets medlemmer krever det.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som fremgår av 
sakslisten som er vedlagt innkallingen.
Innkallingen skal skje skriftlig og med de samme frister som for ordinært 
årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen seks uker etter at møtet er 
krevet.


Paragraf 6. Styret
Styret består av 5 medlemmer. Leder velges for et år, resten av styret for to 
år, første gang 2 for to år, og 2 for et år. Varamedlemmer velges for en 
periode av 1 år.
Leder, nestleder og kasserer velges særskilt, forøvrig deler styret selv 
arbeidsoppgavene.
Styret er beslutningsdyktig når tre medlemmer er til stede, blant disse leder 
eller nestleder.
 
Paragraf 7. Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Hvert medlem har en 
funksjonstid på 3 år. På hvert årsmøte velges et nytt 
valgkomitémedlem. Valgkomiteen konstituerer seg selv.


Paragraf 8. Undergrupper
Styret i Kjeungen kystlag kan opprette undergrupper for å ivareta særskilte 
formål.
Undergruppa velger en person som er ansvarlig ovenfor styret i Kjeungen 
kystlag.
Ledere i undergrupper har møte- og talerett, men ikke stemmerett på 
kystlagets styremøter.
Undergruppene kan søke styret om økonomisk tilskudd til sin virksomhet, 
og om å beholde overskuddet fra forrige regnskapsperiode helt eller delvis.
Undergruppene fører regnskap og lager egen beretning og budsjett over sin 
virksomhet, og legger dette frem for styret i Kjeungen kystlag innen 31.
desember.

Paragraf 9. Representanter
Kjeungen kystlags representanter i styrene i Trøndelag Fylkeskystlag og 
Stiftelsen Frohavet, Lysøysund Kystkultursenter, skal fremme Kjeungen 
kystlags syn og er ansvarlig ovenfor styret i Kjeungen kystlag.
Representantene velges for en periode på to år. De to representanter velges 
slik at det unngås at begge er på valg samme år. Vararepresentant velges 
for en periode av 1 år.

Paragraf 10. Endring av vedtekter
Endring av vedtekter kan kun skje med 2/3 flertall på ordinært årsmøte.

Paragraf 11. Oppløsning
Oppløsning kan skje med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Kystlagets 
eventuelle midler og eiendom overføres til Forbundet Kysten.
DISSE VEDTEKTER TRER I KRAFT UMIDDELBART ETTER AT 
DE ER GODKJENT AV ÅRSMØTET.
 
Vedtektene er sist revidert: 17. februar 2007. 
Vedlegg til Vedtekter for Kjeungen 
kystlag.
Statutter for æresmedlemskap i Kjeungen kystlag.
Æresmedlemskap.
1. Styret kan tildele æresmedlemskap til personer som har gjort 
seg særlig fortjent til det ved en spesiell innsats til beste for 
Kjeungen Kystlag.
2. Æresmedlemskapet tildeles ved betydningsfulle anledninger i 
lagets regi, eller på årsmøtet.
3. Begrunnede forslag om æresmedlemskap fremmes for styret. 
Alle medlemmer i Kjeungen Kystlag kan fremme slike forslag.
Forskjellige bestemmelser.
1. Forslag om tildeling av æresmedlemskap og hederstegn 
forelegges styret, som behandler saken.
2.Et æresmedlemskap i Kjeungen Kystlag varer livet ut.
3.En kandidat blir æresmedlem dersom minst to tredjedeler av 
styret stemmer for det.
4. Sekretæren fører en spesiell fortegnelse over hvem som har fått 
tildelt æresmedlemskap og hederstegn, samt år og dato for 
tildeling.
5.Æresmedlemskap innebærer gratis medlemskap i Forbundet 
Kysten og Kjeungen Kystlag.
Forandring av disse statutter kan bare skje med ¾ flertall på 
årsmøtet.